1/48th Tamiya Swordfish
by Steve Portelli

swordfish
swordfish
swordfish
swordfish
swordfish
swordfish