1/48th Tamiya Skyray
by Steve Portelli

Progress shots of Steve Portelli's 1/48th scale Tamiya Skyray.

skyray

skyray

skyray

skyray

Finished shots.

skyray

skyray

skyray

skyray